Faste salgs- og leveringsbetingelser

 

 

FASTE SALGS & LEVERINGSBETINGELSER:

 

KØRSEL OG LEVERING AF MATERIALER:

 • Priserne er inkl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet.
 • Materialer leveres i løst mål på bil, eller efter vejeseddel.
 • Hvis der bestilles kørsel på en anden vogntype end den tilbudte, ændres faktureringsprisen.
 • Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler begrænses til varens værdi inkl. transportomkostninger. Øvrige krav kan ikke gøres gældende.

 

KØRSEL AF JORD:

 • Al jord skal være analyseret og anvist i henhold til modtagekrav, på det af os valgte aflæsningssted.
 • Jorden skal i øvrigt overholde modtagekravene på aflæsningsstedet, herunder våd jord, ikke ind bygningsegnet jord, indhold af affald og andre normale krav.
 • Jord, der ikke er direkte indbygningsegnet på deponiet som kørefast, betragtes som våd jord. Jordmodtager vurderer jorden.
 • Ved jord der klassificeres som klasse 0, menes jord der kan deponeres direkte i råstofgrave.
 • Ved bortkørsel af jord i m3 fast mål, forudsættes det at jorden maksimalt vejer 1,8 tons pr. m3 fast mål.
 • Der regnes med følgende læsstørrelser: 4 akslet solo 10 m3 fast mål, 6 akslet kærre 18 m3 fast mål, 7 akslet kærre 20 m3 fast mål, 6 akslet sættevogn 19 m3 fast mål, 7 akslet sættevogn 21 m3 fast mål.
 • Mængder faktureres efter kvitterede køresedler, og ikke efter opmåling.
 • Modtageanalyser på aflæsningsstedet er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse.
 • Omkostninger i forbindelse med flytning af forurenet jord fra ren jords deponier afholdes af kunden.

 

REKLAMATIONER:

 • Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangel fri og i øvrigt overholder de stillede krav.
 • Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger må køber ikke disponere over reklamerede parti eller dele heraf.

 

GENERELT:

 • Priser på bortkørsel og leverancer er ekskl. dieselolietillæg og moms.
 • Dieselolietillæg reguleres på baggrund af DTL’s omkostnings indeks. Dieselolietillægget reguleres 1 gang månedligt.
 • Priserne er dagspriser med sædvanlige forbehold for prisstigninger på grusgravs materialer, tipafgift, oliesituationen og øvrige politiske/økonomiske indgreb, vi i dag ikke har kendskab til.
 • Der tages forbehold for udsolgte varer. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med levering fra anden leverandør debiteres kunden.
 • Ved videresalg henholder vi os til primær leverandørens salgs og leveringsbetingelser.
 • Kørslen vil finde sted med kærre og sættevogne, hvor andet ikke er angivet.
 • Priserne er baseret på hele dage, minimum kl. 7.00 – 15.00, ved kørsel under 3 timer beregnes timeløn og eventuelt udlæg.
 • Max. læsse/losse tid 10 minutter for kærre/sættevogne og 5 minutter for solobiler, herefter beregnes ventetid. Ved samlet ventetid på over 180 minutter beregnes hele dagen på timeløn.
 • Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser.
 • I forbindelse med SCT Transport A/S’s afgivelse af tilbud, hvor køber fremsender udbudsmateriale med beskrivelse af opgaven, skal køber markere de dele af udbudsmaterialet, der har betydning for SCT Transport A/S’s tilbuds afgivelse. Det øvrige udbudsmateriale vil ikke blive gennemgået forud for tilbudsafgivelsen, og er således ikke gældende parterne imellem.
 • Ved kørsel med udlæg, faktureres der altid for minimum 1 ton.

 

BETALINGSBETINGELSER OG MORARENTER:

 • Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder det udfakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (Netto kontant).
 • Reklamationer skal fremstilles skriftligt senest 14 dage efter fakturamodtagelse. Reklamationer senere godkendes ikke.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.
 • Den manglende rettidige betaling gælder – såfremt arbejdet er bestilt og udføres af entreprenør eller håndværker – følgende: Fra tidsrummet for betalingsmisholdelsens konstatering er SCT Transport A/S berettiget til uden videre varsel, at fremsætte betalingskrav direkte over for bygherre. Når bygherre har honoreret kravet fremsendes kreditnota direkte til entreprenør eller håndværker.


ANSVARS FORHOLD

 • Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.
  Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).